วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น พัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้