กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐