ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563