คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 887/2547 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 887/2547
เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด