ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลาดรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ