หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว34086 ลว 22 กย 2540 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว34086 ลว 22 กย 2540 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่