หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530.8/ว75 ลว 22 มิย 2544 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530.8/ว75 ลว 22 มิย 2544 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย