หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว48 ลว 16 มีค 2548 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว48 ลว 16 มีค 2548 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย