หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว.1ลว 8 มกราคม 2550 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความร้บผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว.1ลว 8 มกราคม 2550 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความร้บผิดทางละเมิดที่มีผลมาจาก
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน