สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 28 และระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 18

:: สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา::

???? สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอเรียนว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดการฝึกอบรมที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก มีความเสี่ยงสูงที่อาจทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ สำนักงานฯ จึงขอเลื่อนการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวออกไปพลางก่อนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลง ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวครั้งใหม่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

????หนังสือ ขอเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 28
???? https://drive.google.com/file/d/1-e-Oy-ynyGMpQzQ8ukndnFhjM3XIzlXs/view?usp=sharing

????หนังสือ ขอเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 18
????https://drive.google.com/file/d/1yFZD6Fs8uXT80GmKRtgOCocdvgu5kXwi/view?usp=sharing

ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา