สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….

จะสะดวกแค่ไหน? ถ้าการขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน การแจ้ง การจ่ายเงิน ฯลฯ เราสามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารเพิ่มเติมและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง QR Code นะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา