กระทรวงศึกษาธิการให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร

กระทรวงศึกษาธิการให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการ 
ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ตามปกติ 
ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร